O projektu

Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů ve výzvě OP VVV MŠMT č. 02_16_010, Budování kapacit I.

Doba trvání projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019

Příjemce dotace: Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. + 42 partnerských škol

ROZVOJ KREATIVITY DĚTÍ A ŽÁKŮ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD

V rámci projektu vznikne v průběhu tří let 42 center kolegiální podpory a vzájemného učení (CKP), která budou mít za úkol rozvíjet kreativitu dětí a žáků v oblasti přírodních věd, a to zapojením žáků do výuky pomocí experimentu. Školy budou vhodně rozmístěny na území každého ze 14 krajů České republiky včetně hlavního města Prahy.

Náplň práce centra kolegiální podpory a vzájemného učení

Hlavním cílem kolegiální podpory jednotlivých škol je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – získat, procvičit a zdokonalit činnosti účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodních věd pro žáky základních škol.

Pedagogičtí pracovníci se naučí, jak své zkušenosti a dovednosti mohou předávat jiným pedagogům. Prostřednictvím působení center kolegiální podpory dochází k rozvoji učitelů, kteří se naučí reflektovat svoji výuku. Profesní rozvoj se odehrává na odborných školeních interních lektorů, workshopech, konferencích a bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými a dětskými výkony.

Každé nově vzniklé CKP v prvním roce své činnosti vyšle svého zástupce, který absolvuje odborné setkání s interním lektorem – a to z oblasti fyziky (dvě setkání za rok), chemie (dvě setkání za rok) a biologie (jedno setkání za rok). Setkání probíhají v Praze a Brně. Tato setkání cílí na rozvoj žákovské kreativity, zapojení experimentu do výuky s využitím pomůcek z oblasti přírodních věd, které jsou nezbytnou součástí experimentu (např. čidla, měřidla, zkumavky, ad.). Mimo jiné zde budou promítána a diskutována videa, experimenty poté budou v praxi realizovány na jednotlivých školách a na dalším workshopu diskutovány jejich výstupy.

Okruhy, které se budou na workshopech probírat:

FYZIKA:
1. setkání:

 • Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu)
 • Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu)

2. setkání:

 • Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem)
 • Mechanické kmitání a vlnění (oscilátory, kmity, vlny, zvuk)

CHEMIE:
1. setkání:

 • Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH)
 • Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty)

2. setkání:

 • Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH)
 • Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu Boyleově-Mariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově z., teploměr, tlakoměr)

BIOLOGIE A ENVIRONMENTALISTIKA:
1. setkání:

 • Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny)
 • Fyziologie člověka (sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži, teploměr, senzor tepu, demonstrace funkce plic, tlakoměr)
 • Sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální měření – např. sledování kvality vody)

 

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení každý měsíc, tj. 10x za školní rok, pořádají pravidelné workshopy pro zájemce z okolních škol, odborné veřejnosti, dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, nepedagogických pracovníků, pracovníků České školní inspekce a další.

Workshopy se konají každou poslední středu v měsíci, není-li stanoveno jinak. Workshopy probíhají v prostorách CKP vždy v odpoledních hodinách (aby nebylo nutné organizovat zástup ve výuce) v délce min. 2 hodiny. Návštěvníci workshopů budou obohaceni o nové poznatky a možnosti ve výuce formou zapojení lektorů z dalších škol. Pedagogové z ostatních škol poté budou mít možnost diskutovat své zkušenosti se zařazením experimentu do výuky na jednotlivých workshopech. Pedagogové budou taktéž přinášet svá videa z lekcí apod. Workshopy naplňují požadavky zážitkové pedagogiky.

Workshop se také uskuteční na úrovni vedoucích jednotlivých center, a to 2x do roka osobně a další minimálně jedno setkání se uskuteční formou webináře. Na těchto workshopech se řeší otázky zefektivnění výuky, podpory experimentu, učení praxe v oblasti přírodních věd. Jednou za rok probíhá v rámci projektu konference všech zúčastněných.

Personální obsazení centra kolegiální podpory a vzájemného učení škol

V rámci každého centra působí tři pedagogičtí pracovníci, a to z předmětů FY, CHE, BIO, které kopírují zaměření aktivit projektu. Dva z lektorů mají kumulovanou pozici (vedoucí centra a zástupce vedoucího centra).