ZÁBAVNÁ PŘÍRODOVĚDA

Inspirujte se, jak podnítit zájem žáků základních škol o přírodní vědy.

Harmonogram akcí
PŘÍRODOVĚDA HROU

Přinášíme nové metody, jak zatraktivnit výuku přírodních věd na základních školách.

Harmonogram akcí

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Cílem projektu je zatraktivnění přírodních věd pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity. Do konce roku 2019 vznikne 42 Center kolegiální podpory pro přírodovědné předměty (3 v každém kraji).

CKP Přírodní vědy

Náplň práce centra kolegiální podpory a vzájemného učení

Náplň práce centra kolegiální podpory a vzájemného učení (CKP)

Hlavním cílem kolegiální podpory jednotlivých škol je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – získat, procvičit a zdokonalit činnosti účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodních věd pro žáky základních škol. Pedagogové se naučí předávat své zkušenosti a dovednosti jiným učitelům. Prostřednictvím působení CKP dochází k rozvoji učitelů, kteří se naučí reflektovat svoji výuku. Profesní rozvoj se odehrává na odborných školeních interních lektorů, workshopech, konferencích a bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými a dětskými výkony.


V rámci každého centra působí tři pedagogičtí pracovníci, a to z předmětů fyzika, chemie, biologie, které kopírují zaměření aktivit projektu. Každé nově vzniklé CKP v prvním roce své činnosti vyšle svého zástupce, který absolvuje odborné setkání s interním lektorem. Tato setkání cílí na rozvoj žákovské kreativity, zapojení experimentu do výuky s využitím nezbytných pomůcek. Promítané a diskutované experimenty poté budou v praxi realizovány na jednotlivých školách a na dalším workshopu diskutovány jejich výstupy.

Pravidelné workshopy:

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení každý měsíc, tj. 10x za školní rok, pořádají pravidelné workshopy pro zájemce z okolních škol, odborné veřejnosti, dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, nepedagogických pracovníků, pracovníků České školní inspekce ad.


Workshopy se konají každou poslední středu v měsíci, není-li stanoveno jinak. Probíhají v prostorách CKP vždy v odpoledních hodinách (aby nebylo nutné organizovat zástup ve výuce). Návštěvníci workshopů budou obohaceni o nové poznatky a možnosti ve výuce formou zapojení lektorů z dalších škol. Učitelé poté budou mít možnost diskutovat své zkušenosti se zařazením experimentu do výuky na jednotlivých workshopech. Budou taktéž přinášet svá videa z lekcí apod. Workshopy naplňují požadavky zážitkové pedagogiky. Workshopy se také uskuteční na úrovni vedoucích jednotlivých center. Na těchto workshopech se řeší otázky zefektivnění výuky, podpory experimentu, učení praxe v oblasti přírodních věd. Jednou za rok probíhá v rámci projektu konference všech zúčastněných.

Harmonogram akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Nejbližší akce